24.3.16

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΤΗ»

Eκδόθηκε η υπ’ αρ. 664/2016 Από­φαση του Μονο­με­λούς Πρωτοδικείου Αθη­νών, η οποία δικαιώ­νει πανη­γυ­ρικά τους εν επι­σχέ­σει εργα­ζο­μέ­νους της εφη­με­ρί­δας «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ».
Το Δικα­στή­ριο επε­δί­κασε σε αυτούς το σύνολο των μισθών υπε­ρη­με­ρίας, ανα­γνω­ρί­ζο­ντας ως νόμιμη την επί­σχεσή τους από τις αρχές Ιανουα­ρίου 2014, απορ­ρί­πτο­ντας τους ισχυ­ρι­σμούς της εργο­δο­τι­κής πλευ­ράς περί δήθεν «οικειο­θε­λούς απο­χω­ρή­σεώς τους».
Υπενθυμίζουμε την κατά­φωρα παρά­νομη συμπε­ρι­φορά της εργο­δο­σίας της εται­ρείας DBAS ένα­ντι των εργα­ζο­μέ­νων της εφημ. «Επεν­δυ­τής», οι οποίοι ενώ βρί­σκο­νταν σε επί­σχεση εργα­σίας από την αρχή του 2014 και παρ’ ότι είχαν εξα­ντλή­σει κάθε περι­θώ­ριο καλής θέλη­σης για να διευ­κο­λυν­θεί η επα­νέκ­δοση της εφη­με­ρί­δας, η εται­ρεία απέ­στειλε στα Ταμεία και στον ΟΑΕΔ ψευ­δείς αναγ­γε­λίες περί «οικειο­θε­λούς απο­χώ­ρη­σης» των εργα­ζο­μέ­νων.
Περαιτέρω, η σχε­τική δικα­στική από­φαση ανα­γνώ­ρισε ως υπό­χρε­ους να κατα­βά­λουν τα επι­δι­κα­ζό­μενα ποσά, όχι μόνο την εκδο­τική εται­ρεία, αλλά και τα φυσικά πρό­σωπα, που τη διοι­κού­σαν και τα οποία με τις παρά­νο­μες πρά­ξεις τους οδή­γη­σαν την εφη­με­ρίδα σε ανα­στολή έκδο­σης και παύση κυκλο­φο­ρίας.
Σημειωτέον δε, ότι το Δικα­στή­ριο κήρυξε την ως άνω Από­φασή του προ­σω­ρινά εκτε­λε­στή, γεγο­νός, που γεννά στους ενα­γο­μέ­νους υπο­χρέ­ωση να κατα­βά­λουν άμεσα στους εργα­ζο­μέ­νους τις απαι­τή­σεις τους.
Η ΕΣΠΗΤ, παρούσα στο δικα­στικό αγώνα των συνα­δέλ­φων από την πρώτη στιγμή, χαι­ρε­τί­ζει τη θετική δικα­στική από­φαση και δηλώ­νει για άλλη μια φορά και προς κάθε κατεύ­θυνση την πάγια αντί­δρασή της ενά­ντια σε κάθε πρα­κτική εργο­δο­τι­κής αυθαι­ρε­σίες που επι­χει­ρεί την κατα­πά­τηση των εργα­σια­κών δικαιω­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων συναδέλφων.

από ΕΣΠΗΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου