16.5.15

Το Δικα­στή­ριο απέρ­ριψε την Έφεση του Α. Λυμπέρη και επι­κύ­ρωσε την πρω­τό­δικη Απόφαση.


ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ Η ΕΦΕΣΗ ΤΟΥ Α. ΛΥΜΠΕΡΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ

Συνεδρίασε τη Δευ­τέρα 4 Μαΐου 2015 το Η’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθη­νών, προ­κει­μέ­νου να δικά­σει την Έφεση του Αντω­νίου Λυμπέρη, νόμιμου εκπρο­σώ­που της εται­ρείας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΕ» κατά της πρω­τό­δι­κης από­φα­σης, που του επέ­βαλε ποινή φυλά­κι­σης 25 μηνών και χρη­μα­τική ποινή άνω των 17.000 € λόγω μη κατα­βο­λής Δώρου Χριστουγέννων για το έτος 2012, κατό­πιν σχε­τι­κής καταγ­γε­λίας στην Επι­θε­ώ­ρηση Εργα­σίας 25 πρώην εργα­ζο­μέ­νων στη συγκε­κρι­μένη εκδο­τική επι­χεί­ρηση. 
 
Το Δικα­στή­ριο απέρ­ριψε την Έφεση και επι­κύ­ρωσε την πρω­τό­δικη Απόφαση.

Σημειώνουμε, ότι η δικα­στική δια­μάχη συνε­χί­ζε­ται τόσο ως προς τη διεκ­δί­κηση των εργα­τι­κών απαι­τή­σεων των εργα­ζο­μέ­νων, αφού στις 9 Ιου­νίου εκδι­κά­ζε­ται η υπό­θεση, που εμπλέ­κει και την «ALPHA EDITIONS» ως διά­δοχο σχήμα της «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΕ» και συνε­πώς οφει­λέ­τιδα των πρώην εργα­ζο­μέ­νων στην τελευ­ταία, όσο και ως προς τον ποι­νικό κολα­σμό του εκδότη, Αντώνη Λυμπέρη, αφού στις 22 Ιου­νίου εκδι­κά­ζε­ται σε πρώτο βαθμό έτερη καταγ­γε­λία πρώην εργα­ζο­μέ­νων για μη κατα­βολή δεδου­λευ­μέ­νων, που αφορά σε άλλο χρο­νικό διάστημα.


από ΕΣΠΗΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου