23.11.14

Δυό­μισι χρό­νια μετά η ομη­ρία των εργα­ζο­μέ­νων των εκδό­σεων ΛΥΜΠΕΡΗ συνε­χί­ζε­ται– Στις 24/11 η εκδί­καση της αγω­γής των συναδέλφων


Δεν έχουν τέλος, δυό­μιση χρό­νια σχε­δόν μετά το λου­κέτο στον όμιλο ΛΥΜΠΕΡΗ, οι προ­κλη­τι­κές αμφι­λε­γό­με­νες μεθο­δεύ­σεις της ιδιο­κτη­σίας ενά­ντια στα δικαιώ­ματα των υπό ομη­ρία συνα­δέλ­φων εργα­ζο­μέ­νων του Ομίλου.

Συγκεκριμένα, η ιδιο­κτη­σία της ALPHA EDITIONS, με προ­σχη­μα­τικά δικο­νο­μικά τεχνά­σματα και νομι­κές υπεκ­φυ­γές έχει ζητή­σει δύο φορές την ανα­βολή της εκδί­κα­σης της αγω­γής των συνα­δέλ­φων, οι οποίοι –στο εξο­ντω­τικό όριο της αντο­χής τους πλέον– παρα­μέ­νουν απλή­ρω­τοι, χωρίς απο­ζη­μιώ­σεις και χωρίς τα οφει­λό­μενα δεδου­λευ­μένα τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι 200 περί­που εργα­ζό­με­νοι της «LIBERIS PUBLICATIONS», από τον Ιού­λιο του 2012, βρί­σκο­νται κυριο­λε­κτικά στο δρόμο, είτε σε επί­σχεση εργα­σίας, είτε απο­λυ­μέ­νοι χωρίς απο­ζη­μί­ωση, με οφει­λό­με­νες απο­δο­χές 800.000€ και πλέον. Επί­σης, η «LIBERIS PUBLICATIONS» οφεί­λει μόνο στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ ασφα­λι­στι­κές εισφο­ρές πλέον των 5.000.000 €. Η συνέ­χεια στο σήριαλ των κατα­χρη­στι­κών μεθο­δεύ­σεων της ιδιο­κτη­σίας ήταν η με αδια­φα­νείς δια­δι­κα­σίες — μετα­φορά τίτλων της εται­ρείας, στον έλεγχο της εκδο­τι­κής εται­ρείας «ALPHA EDITIONS A.E.», συμ­φε­ρό­ντων Δημ. Κοντο­μηνά και Θεοχ. Φιλιππόπουλου.

Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ, παρόν στο δίκαιο αγώνα των εργα­ζο­μέ­νων από την πρώτη στιγμή τόσο συν­δι­κα­λι­στικά όσο και νομικά (κατασχέσεις-προσφυγές-αγωγές κ.λπ), και με δεδο­μένο ότι τη Δευ­τέρα 24/11/2014 είναι η προ­γραμ­μα­τι­σμένη –εξ ανα­βο­λής– δικά­σι­μος για την αγωγή των συνα­δέλ­φων δηλώ­νει για άλλη μια φορά ότι δεν απο­δέ­χε­ται κανένα τετε­λε­σμένο, καμία συν­θήκη εις βάρος των δικαιω­μά­των των δοκι­μα­ζό­με­νων συνα­δέλ­φων μας. Παράλληλα:

• δια­μαρ­τύ­ρε­ται με τον πιο έντονο τρόπο για τις παρελ­κυ­στι­κές τακτι­κές της εργο­δο­σίας των εκδό­σεων LIBERIS PUBLICATIONS & ALPHA EDITIONS που κατα­στρα­τη­γούν κάθε έννοια εργα­σια­κού δικαιώ­μα­τος και παρα­βιά­ζουν κατά­φωρα το εργα­τικό και ασφα­λι­στικό δίκαιο
• στέ­κε­ται αλλη­λέγ­γυο στο πλευρό των δοκι­μα­ζό­με­νων συνα­δέλ­φων μας. μέχρι την τελική τους δικαί­ωση και την καθ’ ολο­κλη­ρία από­δοση των οφει­λό­με­νων δεδου­λευ­μέ­νων και όλων των νόμι­μων απο­ζη­μιώ­σεων
• δηλώ­νει ότι θα αντι­με­τω­πί­σει τις όποιες νέες προ­κλή­σεις της εργο­δο­σίας με σθε­ναρή και δυνα­μική αντί­δραση τόσο σε συν­δι­κα­λι­στικό όσο και σε νομικό επίπεδο.


από ΕΣΠΗΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου